MEGAT SA
kable, przewody zaopatrzenie
Megat S.A. dostarcza produkty, które w pełni spełniają wymagania i oczekiwania klientów. Dla nas ,zadowolony klient ,to najlepszy dowód dobrej jakości, o kluczowym znaczeniu dla firmy , jej rentowności i konkurencyjności. Wszyscy nasi pracownicy są odpowiedzialni za jakość swojej pracy. Zaangażowanie wszystkich pracowników w procesy które ich dotyczą, oraz rozwijanie swoich kompetencji powoduje powiększanie się grona tych klientów.
Akcjonariusze - Pierwsze wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją. 22.06.2024
                                                                                          Łapino, dnia 9.11.2020r.

Megat SA
ul. Sienkiewicza 37 , Łapino
83-050 Kolbudy

Sz. P. ___________________

Akcjonariusz Megat S.A.

 PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu spółki MEGAT SA z siedzibą w Łapinie przy ulicy Henryka Sienkiewicza 37, 83-050 Kolbudy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049278, NIP: 5861038604, REGON: 190873344,i kapitale zakładowym 1.500.000,- PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych) opłaconym w całości, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy Państwa, jako akcjonariuszy Megat SA do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca listopada 2020r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazujemy, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Santander Biuro Maklerskie – Santander Bak Polska S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przywołaną powyżej ustawą wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie  w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Ponadto zgodnie z przywołaną powyżej ustawą:

-         Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,

-         Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania Walnego Zgromadzenia Spółki,

-         Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi,

-         Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy,

-         Po dniu 31 marca 2021r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy,

-         Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Jeżeli zgadzacie się Państwo, na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na formularzu zgody wg wzoru załączonego do niniejszego pisma oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres Spółki.

Z poważaniem

Zarząd MEGAT S.A.

 

 

 

 

Megat S.A. 83-050 Kolbudy Łapino ul.Sienkiewicza 37 NIP: 586-10-38-604
Email: megat@megat.pl Tel: +48 58 671-29-77  Fax: +48 58 765-10-93
Nr konta: 11 1090 1102 0000 0001 0365 4978 BZ WBK S.A. I o/Gdynia
 
Projekt i wykonanie: Studio eMart 2012
 
STRONA W BUDOWIE