MEGAT SA
kable, przewody zaopatrzenie
Megat S.A. dostarcza produkty, które w pełni spełniają wymagania i oczekiwania klientów. Dla nas ,zadowolony klient ,to najlepszy dowód dobrej jakości, o kluczowym znaczeniu dla firmy , jej rentowności i konkurencyjności. Wszyscy nasi pracownicy są odpowiedzialni za jakość swojej pracy. Zaangażowanie wszystkich pracowników w procesy które ich dotyczą, oraz rozwijanie swoich kompetencji powoduje powiększanie się grona tych klientów.
Akcjonariusze - Oświadczenie o zgodzie na komunikację elektroniczną 23.06.2024
 
 Oświadczenie o zgodzie na komunikację elektroniczną

 

 

Ja niżej podpisany/a _____________________________________,

 

PESEL __________________________________,

 

adres poczty elektronicznej ______________________________________,

 

 

akcjonariusz spółki MEGAT SA z siedzibą w Łapinie przy ulicy Henryka Sienkiewicza 37, 83-050 Kolbudy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049278, NIP: 5861038604, REGON: 19087334 i kapitale zakładowym 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) PLN (opłaconym w całości), niniejszym oświadczam, iż: wyrażam zgodę na komunikację ze mną w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy tj. Santander Biuro Maklerskie – Santander Bak Polska S.A.. przy wykorzystaniu poczty elektronicznej i wskazuję powyższy adres poczty elektronicznej do tych kontaktów.

Przyjmuję do wiadomości, iż w/w adres zostanie ujawniony w rejestrze akcjonariuszy oraz że zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia może być wysłane do mnie pocztą elektroniczną na wyżej wskazany adres chyba, że wskażę inny adres poczty elektronicznej do dokonywania zawiadomienia.

 

 

 

-----------------------------------------------

Podpis, data

Megat S.A. 83-050 Kolbudy Łapino ul.Sienkiewicza 37 NIP: 586-10-38-604
Email: megat@megat.pl Tel: +48 58 671-29-77  Fax: +48 58 765-10-93
Nr konta: 11 1090 1102 0000 0001 0365 4978 BZ WBK S.A. I o/Gdynia
 
Projekt i wykonanie: Studio eMart 2012
 
STRONA W BUDOWIE